Gaziantep Destek Eğitim Danışmanlık ve Personel Belgelendirme Test ve Sertifikalandırma A.Ş.

Sınav ve Belgelendirme Süreci

Sınav Süreci ve Belgelendirme Kararı:

1 Planlama ve Katılım:

a) MYK tarafından yayınlanmış ilgili Ulusal Yeterlilikte http://www.gtomym.com/ulusal-yeterlilikler  yer alan başvuru şartlarına göre belgelendirme başvuruları değerlendirilerek uygun olanlar kabul edilir ve belgelendirme için bir engeli bulunmayan adaylar için sınav planlaması yapılır.

b) Tüm ölçme ve değerlendirme kayıtları, bilgisayarda tutulur. Bilgisayar üzerinde oluşturulmuş ölçme ve değerlendirme bölümü, ilgili form ve listelerle paralel biçimde ve bu prosedür ile tanımlanan işlevleri karşılayacak şekilde hazırlanmıştır.

c) Daha önceden kaydı yapılmış ve sınava katılabilecek uygun adayların tespiti ve onaylaması yapılır. Web sayfasında sınav duyurusu yapıldığı sürece, adaylar web sitesi üzerinden söz konusu sınava başvuru yapabilirler. Sınava katılacak kişilerin belirlenmesinin ardından sınavın durumu netleştirilir. Bu, söz konusu adayların sınav katılımının kesinleşmesi anlamına gelir.

d) Her sınav uygulaması için soru tespiti yapılır. Soru bankasından sınav öncesi Merkez Müdürü zorluk dereceleri ve tüm başarım ölçütlerini göz önüne alarak sınav soru kitapçığını hazırlar. Soruların zorluk dereceleri soru bankası hazırlanırken soru hazırlayan kişi ve program komitesinin önerisi ile belirlenir.

e) Bilgisayar programında, hâlihazırda istatistikleri oluşmamış sorular için başlangıç değerleri atanmıştır. Bu “Zor” kategorisindeki sorular için %40, “Orta” kategorisi için %65, “Kolay” için ise 90 olarak belirlenmiştir. Yeni soru oluşturulduğunda başlangıç değerleri otomatik olarak atanacaktır.  Teorik sınav için soru seçimi yapısı, bglerin/ifadelerin tamamını kapsadığını garanti altına alacak şekildedir. Cevaplanma oranı bilgileri soru listesinde bulunmaktadır. Sınav için seçilen soruların başarı oranı grafikle gösterilmektedir. Sınav için seçilen soruların bg/ifadelerin kaçını kapsadığı grafikle gösterilmektedir. Sistem tarafından verilen soru sayısına göre otomatik olarak seçim yapıldığında kapsam dışında kalan sorular bir liste şeklinde listelenmektedir.  Listede her bir bg/ifade için bir buton eklenmiştir. Bu buton ile sadece o bg/ifadeye bağlı sorular için soru seçimi yapılabilmektedir. Böylece eksik olan bg/ifade için doğrudan soru seçimi yapılabilir. Bu bg için soru seçimi yapıldığında kapsam dışında kalan bg/ifade bilgisi de güncellenecektir. Yine sınavın cevaplanma oranı bilgisi de güncellenecektir.

f) Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin kullanım şartları, amaç ve kapsamı, askıya alınması, iptali ve marka/logo kullanımına ilişkin FR.10 Personel Belgelendirme Sözleşmesi

g) Sınav planlaması yapılan adayların sınav giriş bilgileri, en geç 1 hafta öncesinde web sitesinden öğrenilebilir ve başvuru sırasında belirtilen e-posta veya SMS adreslerine gönderilir. Ayrıca başvuru listesi ve başvuranlara ilişkin bilgiler, sınavdan önce elektronik ortamda MYK’ya iletilir.

h) Planlanmış ve duyurusu yapılmış sınavların ertelenmesi veya iptal edilmesi durumunda adaylar, SMS veya e-posta yoluyla bilgilendirilirler. Sınavın ertelenmesi veya iptali sebebiyle aday hiçbir kayıp yaşamaz. En kısa sürede yeni bir sınav planlaması yapılarak adaylar ve ilgili personel bilgilendirilir.

ı) GTO DESTEK MYM, adayları değerlendirirken, her bir değerlendirmenin adaletli ve geçerli olması için her aday için bir sınav dosyası düzenlemektedir. Bu dosyada, sınav dokümanları ve karar formu bulunmaktadır. Böylece değerlendirme objektif kriterlerde sağlanmış olmaktadır. Ayrıca sınav öncesinde, “Sınav Yapıcı ve Gözetmen Atama Formunu” imzalayan sınav yapıcılar, olası çıkar çatışmalarını da önlemiş olmaktadırlar.

2 Sınavların Uygulanması:

a) Sınav yapıcı, Merkez  Müdürü tarafından Sınav Yapıcı havuzundan “FR-16 Sınav Yapıcı ve Gözetmen Atama Formu’’ kullanılarak ataması yapılır. Gerekli durumda sınava Gözetmen de atanabilir. Sınav materyalleri, sınav öncesinde basılarak FR-32 Sınav Zarf kapağı Formu ile sınav yapıcıya teslim edilir.

b) Sınav zarfı içeriğinde :Test Sınavı Soru Kitapçığı, Mülakat sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı, Performans Sınav Senaryosu, Performans Sınav Değerlendirme Formu,  Sınav Katılımcı Bilgi formu,  Kopya ve Hile Tutanak Formu,  Sınav Zarf Kapağı Formu,  Sınav Değerlendirme Anketi, Sınav Genel Kuralları Talimatı, Test Sınavı Kamera Metni,  Mülakat Kamera Metni,  Performans Sınavı Kamera Metni, Sınav Yeri Kontrol Formları (Teorik-Performans) bulunmaktadır. Basımı gerçekleştirilen tüm materyaller, kapalı zarflara yerleştirilir ve zarfların ağızları kapatılarak kapatılan alan üzerine kaşe vurulur. Mühürlerin üstüne Genel Müdür veya Merkez Müdürü tarafından paraf atılır.

c) Adaylar, MYK’nın hazırladığı programa uygun olarak teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulurlar. Adayların geçmiş sınavlarda aldıkları notlar 1 yıl boyunca geçerlidir. Bu durum hem ilk belgelendirme, hem de kapsam genişletme başvurularında aynıdır.

d) Adaylar sınav saatinden en geç 15 dakika önce sınav yerine gelmiş olmalıdır. Teorik sınava tüm yeterlilik birimlerinden girecek olan adaylar ilk 15 dakika, son 15 dakika sınav salonunu terk edemez. İlan edilmiş tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmayan adaylar sınava alınmaz ve yatırdıkları sınav ücreti iade edilmez veya bu ücretlendirme kapsamında yeni bir sınav düzenlenmez.

e) Ölçme ve değerlendirme sürecinde herhangi bir usulsüzlük, kopya veya hile durumu tespit edilirse, FR-24 Kopya ve Hile Tutanak Formu doldurulur ve adayın sınavına son verilir. Sınavda etik olmayan davranışlarda bulunan (ör: kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) aday, GTO DESTEK MYM’de yeniden sınava başvurmak için en az 12 ay bekler. Bu durumda, sınav tekrarı fiyat listesinde yer alan ücrete tabidir. Tekrar sınavlarında başarılı olamayan adaylar, yeni adaylar için uygulanan başvuru sürecine tabidir.

f) GTO DESTEK MYM’de personel belgelendirme sınavları, Ulusal Yeterlilikler baz alınarak, sınav şartları, geçme-kalma kararının geçerliliği dâhil her bir sınav sonucunun içerik ve zorluk derecesi benzer seviyede olacak şekilde tasarlamaktadır. Soruların seçimi bilgisayar programındaki özel bir algoritma yardımı ile yapılmaktadır.

Programın algoritması aşağıdaki kriterleri göz önünde tutmaktadır:

     1) Soruların zorluk dereceleri (kolay, orta, zor)

     2) Soruların sorulma sayısı

     3) Soruların doğru cevaplanma oranı

  Bu 3 kritere istinaden sınavlardaki soru zorluk dağılımı ortalama %60 orta, %20 kolay ve %20 zor şeklinde olmaktadır. Bilgisayar programı, cevaplanma oranına göre soruları otomatik olarak seviyelendirmektedir. Gene, program vasıtasıyla soruların cevaplanma performansları kontrol edilmekte, cevabı herkes tarafından doğru ya da yanlış verilen sorular için revizyonlar yapılmaktadır.

g) Sınavlar, GTO DESTEK MYM Sınav Merkezinde “Teorik veya Performans Sınav Yeri Kontrol Formlarına” uygunluğu teyit edilerek onaylanmış olan alanda yapılmaktadır. Ayrıca toplu başvuruların olması durumunda “FR-17 Gezici Sınav Yeri Sözleşmesi” imzalanarak “Gezici Sınav Yeri” olarak tanımlı ve gene “Sınav Yeri Kontrol Formlarına” uygunluğu teyit edilmiş alanlarda da sınav gerçekleştirilebilinir. Sözleşmede belirtilen şartlar her sınav öncesinde sınav yapıcı tarafından kontrol edilip doğrulanır. Şartların sağlanmadığı durumlarda gerekli düzenlemelerin yapılması sağlanır.

h) GTO DESTEK MYM sınav uygulamasında, sahadaki ölçüm aletlerinin kullanılabilirliğinin doğrulamasını Sınav Yeri Kontrol Formlarındaki kullanılan araç, gereç ve ekipman listesi kısmında denetlemekte ve doğrulamaktadır.

i) GTO DESTEK MYM, adayları değerlendirirken, her bir değerlendirmenin adaletli ve geçerli olması için her aday için bir sınav dosyası düzenlemektedir. Bu dosyada, sınav dokümanları ve karar formu bulunmaktadır. Böylece değerlendirme objektif kriterlerde sağlanmış olmaktadır. Sınavların ve sınav sorularının performansı bilgisayar yazılımı ile takip edilmekte ve raporlanmaktadır.

j) Sınav sonunda tüm adaylara FR-09 Sınav Değerlendirme Anketi dağıtılır ve sınavla ilgili değerlendirmeleri alınır.

 3 Teorik Sınavlar:

a) Teorik Sınavlar 2 kategoride olabilir. Bunlar test ve mülakat sınavlardır.

b) Test sınavları için hazırlanan formlar diğer sınav materyalleri ile birlikte basılır ve Sınav Yapıcıya teslim edilir. Adayların, birbirlerinin soru kitapçığını görmeyecek biçimde oturmaları sağlanır. Her aday için özel bir soru kitapçığı basılır. Adaylar, cevaplarını kendilerine dağıtılan Sınav Kitapçığı üzerine  işaretlemek ve kitapçık üzerindeki ilgili bölümü imzalamak zorundadır. Her soru için sadece 1 tane şık işaretlenmelidir. Birden fazla veya uygunsuz şekilde işaretlenen cevaplar yanlış cevap olarak değerlendirilir. Sınav sonrasında sınav kitapçığı sınav yapıcı tarafından manuel olarak  değerlendirilir. Buna göre sınav yapıcı adayın Sınav Kitapçığında doğru işaretlenmiş soruların karşılığına işaret koyarak değerlendirmesini gerçekleştirir. Sınav  yapıcı doğru cevap sayısını baz alarak, formda aldığı puan bölümüne puanını yazar ve imzalar.

c) Sınavda sınav yapıcı, TL-02 Test Sınavı Kamera Metni Talimatına göre kamera kaydı alır. Sınav esnasında adayların birbirleri ile iletişim kurmaları yasaktır. Sınav katılımcı bilgi formu, gözetmen/sınav yapıcı tarafından sırayla adaylara ulaştırılarak imzalamaları sağlanır. Adaylar yanlarında hiçbir kitap, doküman, cep telefonu veya iletişim aygıtı bulunduramazlar. Yanlarında cep telefonu getiren adaylar, telefonu uçak modu veya hatsız durumuna alarak kapatmak veya erişmeleri mümkün olmayan bir konuma koymak zorundadır.

d) Sınav sırasında soru kitapçıklarında hatalar tespit edilirse, söz konusu sorular sınav sırasında veya sonrasında iptal edilebilirler. Sınav yapıcı, sınav sırasında iptal işlemine karar verirse bu durumu katılımcılara ilan eder ve ilgili soruya cevap vermek zorunda olmadıklarını bildirir.

e) Sınavlar kamera ile çekilir ve kamera ile adayın görüntüleri alınarak sınav delili olarak cevaplarla birlikte saklanır. Sınav sonrasında bir sorun oluşmadığı takdirde sınav sonuçları bilgisayara kaydedilir.

f) Mülakat sınavları, sınav yapıcının adaylara ilgili yeterlilikteki değerlendirme aracı T2 olan  bilgi ifadelerini karşılayan soru ya da soruları yöneltmesi ile yapılır. Verilen cevaplar, Mülakat Sınav Değerlendirme Formu’nda değerlendirilir. Mülakat sınavı, sınav yapıcı ile bire bir gerçekleştirilir.

g) Sınavın yönetilmesi TL-01 Sınav Genel Kuralları Talimatına göre yapılır. Sınavda sınav yapıcı, TL-03 Mülakat Kamera Metni Talimatına göre kamera kaydı alır.

h) Sınavdan çıkan adayların sınava girecek adaylarla iletişim kurmaları engellenir.

i) İlgili Ulusal yeterlilikte aksi belirtilmedikçe, aday sayısının 24’ün altında olduğu teorik sınavlar için (24 dahil)tek bir değerlendirici görevlendirilmesi yeterlidir. Tek seferde sınava alınacak aday sayısının 24’ten fazla 72’den az olduğu durumlarda (72 dahil) değerlendiriciye ilave olarak bir değerlendirici veya gözetmen sayısı orantılı olarak artırılır.    

4 Performansa Dayalı Sınavlar:

a) Sınavın kendi Sabit Sınav Merkezimizde yapılması durumunda;

Sınav Merkezimizde belirli aralıklarla malzeme tedariki yapılmaktadır. Sabit Sınav Merkezimiz bu çerçevede her an performans sınavları için hazır halde bulundurulmaktadır. Yine de her sınavın en geç iki gün öncesinde Merkez Müdürünün görevlendireceği yetkin personel tarafından sınav yerinin ilk kontrolü yapılır.Uygun değilse uygun hale getirilir, uygun ise; “Sınav Yeri Kontrol Formu”nun  doldurulur ve bu form MYK Portala yüklenir. Sınav günü sınav yapıcı da daha önce doldurulmuş ve MYK Portalına yüklenmiş olan formu kullanarak son kontrolü (sınav öncesi kontrol)yapar.  

b) Sınavın Gezici Sınav Merkezinde yapılması durumunda;

Personeli için toplu olarak Belgelendirme başvurusunda bulunan Kuruluşta çalışan kişiler için Kuruluşun kendi mekanı sınav alanı olarak kullanılabilir. Bu durumda sınav yapılacak alan “Gezici Sınav Merkezi” olarak adlandırılır. Bu şekilde bir sınav yapılması durumunda Kuruluşla sınav kuralları ve her iki tarafın sorumluluklarını ortaya koyan “FR.17” no’lu “Gezici Sınav Yeri Sözleşme”si imzalanır.

 Performans sınavlarının yapılmasında sınav alanının uygunluğu önem arz etmektir. Bu itibarla anılan sözleşmenin Ek’inde ilgili alan/alanlara yönelik “Sınav Yeri Kontrol Formu” gönderilir. Kuruluş yetkilisi sınav yeri uygunluğuna ilişkin olarak “Sınav Yeri Kontrol Formu”nu doldurarak imzalar. Gerektiği hallerde sınav yerinin uygunluğuna yönelik görüntü ve kamera kaydı da oluşturulabilir. Sınav günü sınav yapıcı Kuruluş tarafından doldurulmuş olan “Sınav Yeri Kontrol Formu”nu kullanrak sınav alanının uygunluğunu teyid eder.

 Sınav Yapıcı; sınav alanının uygunluğuna eksiklikler nedeniyle onay vermemesi durumunda bu hususu GTO DESTEK MYM Müdürüne bildirir ve tespit edilen eksiklikleri tamamlaması için Kuruluşa en fazla iki saat süre tanınır. Eksikliklerin Kuruluş tarafından tamamlanmaması halinde sınav iptal edilir.

 1 Pratik sınavlarda, her aday için bir sınav düzeneği hazırlanır. Bu sınav düzeneği, bir adayın gerçekleştirmesi gereken tüm pratik sınavları icra edebileceği şekilde hazırlanmıştır. Bir sınav yapıcı aynı anda en fazla 6 sınav düzeneğini takip edebilir. Ancak bu sayı Merkez Müdürü tarafından uygulanacak sınav aşamaların sayısı ve karmaşıklığına göre daha az olarak belirlenebilir.

2 Hazırlanan formlar diğer sınav materyalleri ile birlikte basılır ve sınav yapıcıya  teslim edilir.

3 Sınav düzeneklerinin hazırlandığı mekanda, teknik altyapı imkanları doğrultusunda kameralar ile sınav yapıcılar tarafından kayıt alımı yapılır. Sınavda sınav yapıcı TL-04 Performans Sınavı Kamera Metni Talimatına göre kamera kaydı alır. Kamera kayıtları dijital makineler vasıtası ile yapılır. Sınav yapıcılar, FR-PSD Performans Sınav Değerlendirme Formları üzerinden değerlendirmelerini yaparlar.

4 Adayların, sınav yapıcının izni olmadan sınav düzeneğinde işlem yapmaları, makine ve teçhizatları kullanmaları yasaktır.

5 Sınav düzeneğinde sınavın devam etmesine izin vermeyecek şekilde bir sorun yaşanması ve sorunun 30 dk. içerisinde giderilememesi durumunda sınav yapıcı, Belgelendirme Müdürüne bilgi vererek sınavı iptal edebilir.

6 Uzun süreli sınavlarda (Örneğin; Ahşap kalıpçı sınavları ) kamera kayıtları durdurulmamak kaydı ile,

    - Adayların acil ihtiyaçları halinde talep etmeleri durumunda; 2 saatlik saat diliminde 10 dk, yada,

    - Her iki saatte bir 15 dk, olağan mola verilmesi uygundur.   

7 Performans sınavlarında adaylara dağıtılan projelere adayların imza atması sağlanılır.

 5 Sınavların Değerlendirilmesi

a) Test, mülakat ve pratik sınavlar, tüm uygulama, değerlendirme ve sınav sonucunu yükleme faaliyetleri sadece kuruluşumuz bünyesinde gerçekleştirilir.

b) Test sınavlarının değerlendirmesinde UY’de belirlenen niteliklere sahip sınav yapıcı görev yapabilir. Doğru cevap sayısı esas olup, değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılmaktadır. Yanlış veya boş cevap sayısı dikkate alınmaz. Teorik sınavların değerlendirilmesi merkez ofisimiz ve sınav merkezimizde yapılmaktadır.

c) Mülakat sınavlarında, UY’de belirlenen niteliklere sahip sınav yapıcı görev yapabilir. Bu kişiler, kendilerine verilen değerlendirme kriterleri üzerinden, adayın söz konusu işlemler üzerindeki yetkinliğini tespit ederler. Sınavlarda gösterilmesi gereken başarı kriterleri UY’de yeterlilik birimlerinin ölçme ve değerlendirme bölümlerinde belirtilmiştir.

d) Pratik sınavlarda, UY’de belirlenen niteliklere sahip sınav yapıcılar görev yapabilir. Kendilerine verilen değerlendirme kriterleri üzerinden, adayın söz konusu işlemleri başarı ile tamamlayıp tamamlayamadığını tespit ederler. Sınavlarda gösterilmesi gereken başarı kriterleri UY’de yeterlilik birimlerinin ölçme ve değerlendirme bölümlerinde belirtilmiştir.

e) Sınav sırasında veya sonrasında bir sorunun teknik veya içerik hatasından dolayı iptali gerekli görülür ise iptal edilen sorular işaretlenir ve bu sorular değerlendirme dışı tutulur.

f) Tüm adayların sınavının tamamlanması ve sınav ilgili UY’lerin değerlendirme kriterlerine göre değerlendirmesinin ardından sınav tamamlanır. Sınav sonucunda adayların sınavın her bir bölümünden aldığı puan, puanın başarı şartlarını sağlayıp sağlamadığına ilişkin durum, Merkez Müdürü’ne Karar Verici tarafından FR-15 Karar Formu üzerinden kontrol edilerek karara bağlanılır ve bildirilir. Karar verme işlemi bilgisayar programı üzerinden elektronik olarak yapılmakta, sonrasında karar formunun çıktısı alınıp imzalanmaktadır.

  1. Aday başvuru formu
  2. Başvuru evrakları (Nüfus cüzdanı, ödeme dekontu)
  3. Sınav için sınav yapıcı ve/veya gözetmen atama formu
  4. Sınav Yeri Kontrol Formları
  5. Uygulamaya ilişkin koşulların açıklandığı talimatlar (senaryolar)
  6. Teorik sınava ilişkin tüm dokümanlar ve değerlendirmeler
  7. Performansa dayalı sınava ilişkin tüm dokümanlar ve değerlendirmeler
  8. Sınav esnasında tespit edilen uygunsuzluklara ilişkin kayıtlar
  9. Kamera görüntüleri

Yukarıdaki kriterlere göre verilen belgelendirme kararı sonuçları, sınavdan sonra en geç 10 iş günü içerisinde GTO DESTEK MYM web sitesinden ilan edilir.

g) Bir adaya yönelik belgelendirme kararı, belgelendirme süreci boyunca toplanan bilgiler esas alınarak, tek başına belgelendirme kuruluşumuz tarafından verilmektedir. Belgelendirme kararını verecek kuruluşumuz personeli, adayın sınavında veya eğitiminde yer almamış olan kişiler seçilmektedir.

h) GTO DESTEK MYM, ulusal yeterlilik şartlarını tam olarak karşılayan her personele belge vermektedir. Belge almaya hak kazanan adayların listesi, Merkez Müdürünün onayı ile Büro elemanı tarafından MYK’ya online olarak bildirilir. Yeterlilik belgesi düzenlenmesine karar verilen adaylara; MYK tarafından düzenlenmiş ve onaylanmış, belgelendirme yeterliliği, seviyesini, belge tarihini, benzersiz belge numarasını, geçerlilik süresini ve diğer gerekli bilgileri içeren belge verilir. Belge, Merkez Müdürü tarafından imzalanmaktadır. Verilen belgelerin geçerlilik durumu hakkındaki bilgiler, web sitesi üzerinden belge numarası ve belge sahibinin TC Kimlik numarası ile sorgulanabilmektedir. MYK tarafından verilen Mesleki Yeterlilik Sertifikasının tek başına sahibi GTO DESTEK MYM’dir ve bu durumu paylaşmamaktadır. Herhangi bir kuruluştan belgenin iptali yönünde bir talep gelmesi durumunda, bu konu şikayet olarak değerlendirilir ve PR-10 İtiraz ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi Prosedürüne göre süreç işletilmektedir. https://gtomym.voc-tester.com/itiraz-sikayet